rodinné právo

• zpracování a podání návrhů na nesporný rozvod manželství, rozvodových dohod – dohody o výchově a výživě nezletilých dětí, dohody o vypořádání majetku a společného bydlení včetně zastoupení před soudem

• zpracování a podání návrhů na úpravu poměrů k nezletilým dětem, určení/popření otcovství, návrhu na sporný rozvod, zpracování dohody či návrhu na vypořádání společného jmění manželů včetně zastoupení před soudem

• zpracování a podání návrhů ve věci výživy a péče o nezletilé děti (zvýšení/snížení výživného, výchova apod.), výživného mezi manželi, výživného mezi rozvedenými manželi, výživného neprovdané matky apod. včetně zastoupení před soudem

občanské právo

• zpracování všech druhů smluv a podání, zastupování smluvních stran při sporech z uzavřených smluv

• vymáhání dlužných částek soudní cestou, či obrana před neoprávněným vymáháním dluhu

• zastoupení v exekučním řízení

• zpracování dohod a návrhů na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

• pomoc při sousedských sporech včetně zastoupení před soudem

• vymáhání náhrady škody včetně zastoupení před soudem

• zastoupení v dědickém řízení

práva k nemovitostem

• zpracování veškerých smluv a podání v této oblasti – smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor, smlouvy o převodu nemovitostí, o zřízení věcného břemene, o zřízení zástavního či předkupního práva, včetně návrhu na vklad a zastoupení v řízení o vkladu

• advokátní úschova peněz – kupní ceny

• řešení sporů ze smluv o nemovitostech

obchodní právo

• zpracování podkladů pro podání návrhů na zápis či změnu zápisu v obchodním rejstříku, včetně zastoupení v řízení o zápisu

• zpracování obchodních smluv a zastupování smluvních stran při sporech z uzavřených smluv

• vymáhání dlužných částek soudní cestou, či obrana před neoprávněným vymáháním dluhu

• vymáhání náhrady škody včetně zastoupení před soudem

správní právo

• zastoupení při zrušení údaje o trvalém pobytu

• zastoupení v řízení o přestupcích

trestní právo

• obhajoba v trestním řízení od přípravného řízení po řízení před soudy všech stupňů

• zastoupení poškozeného v trestním řízení s vymáháním škody v rámci trestního řízení (adhezní řízení)

• obhajoba mladistvých v řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

• opatrovnictví nezletilých v řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

procesní právo

• zastoupení ve všech druzích řízení podle správního řádu, občanského soudního řádu, trestního řádu a jiných procesních předpisů (např. dle insolvenčního zákona) včetně zastoupení v řízení před ústředními orgány státní správy, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR či Ústavním soudem ČR